Plant Species T

Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana ventricosa
Tamarix usneoides
Tapinanthus oleifolius
Tapinanthus rubromarginatus
Tarchonanthus camphoratus
Tarchonanthus littoralis
Tarchonanthus trilobus var. trilobus
Tavaresia barklyi
Tecoma capensis
Tephrosia kraussiana
Terminalia phaneropheblia
Terminalia sericea
Tetradenia riparia
Tetragonia decumbens
Thamnochortus bachmannii
Thamnochortus cinereus
Thamnochortus fraternus
Thamnochortus insignis
Thamnochortus lucens
Themeda triandra
Thorncroftia longiflora
Thorncroftia succulenta
Thunbergia alata
Thunbergia natalensis
Tinnea barbata
Tinospora fragosa
Toddalia asiatica
Trachyandra ciliata
Trema orientalis
Trianoptiles
Trichilia dregeana
Trichilia emetica
Trichodesma angustifolium
Trichodesma physaloides
Tricholaena monachne
Trichocladus grandiflorus
Trichodiadema pygmaeum
Trichostomum brachydontium
Tridactyle bicaudata
Tripteris oppositifolia
Tritonia crocata
Tritoniopsis triticea
Trochomeria macrocarpa
Tulbaghia simmleri
Tulbaghia violacea
Turnera oculata var. oculata
Turraea obtusifolia
Tylecodon ellaphieae
Tylecodon paniculata
Typha capensis
 
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [IJK] [L] [M] [NO] [PQ] [R] [S] [T] [UV] [WXYZ]

SANBI Home © S A National Biodiversity Institute
Plants
Copyright